واگرایی معمولی: RD

زمانی که در نمودار قیمتی قله ها از قله های قبلی عبور کنند و در اندیکاتور برعکس آن رخ دهد. در سقف ها روند منفی می شود.

زمانی که در نمودار قیمتی کف ها از کف های قبلی عبور کنند و در اندیکاتور برعکس آن رخ دهد. در کف ها روند مثبت می شود.

واگرایی مخفی: HD

زمانی که در نمودار قیمتی قله جدید نتواند از قله قبلی عبور کند و در اندیکاتور برعکس آن رخ دهد. در سقف ها روند منفی می شود.

زمانی که در نمودار قیمتی کف جدید نتواند از کف قبلی عبور کند و در اندیکاتور برعکس آن رخ دهد. در کف ها روند مثبت می شود.

واگرایی مبالغه شده: EX

زمانی که در نمودار قیمتی قله ها در یک سطح باشند ولی در اندیکاتور قله جدید نتواند قله قبلی را رد کند. در سقف ها روند منفی می شود.

زمانی که در نمودار قیمتی کف ها در یک سطح باشند ولی در اندیکاتور کف جدید نتواند کف قبلی را رد کند. در کف ها روند مثبت می شود.